Vaak gestelde vragen

Home / Mannaz / Vaak gestelde vragen

Wat kost een schooljaar bij Mannaz?

De Mannaz school is een privé-school, ingericht door privé-personen, die de rechtspersoonlijkheid van een vzw hebben aangenomen. Ze is niet-confessioneel en niet- gesubsidieerd.

De Mannaz school is niet-gesubsidieerd omdat we niet voldoen aan de rationalisatie- en programmatienormen, zoals opgelegd in de betreffende onderwijsdecreten. Concreet wil dit zeggen dat de school noch over voldoende leerlingen beschikt om te worden erkend, noch over voldoende minimum- leerlingen per klas. Onze school past zich aan de behoeften van hooggevoelige leerlingen aan en heeft er voor gekozen te werken met kleine groepen. Daarom ook een beperking van het totaal aantal leerlingen van 10 per school.

De belangrijkste uitdaging bij een privé-school, is het betalend karakter ervan. Door de eerder vernoemde rationalisatie- en programmatieafwijkingen, kan er niet worden gesubsidieerd door de gemeenschap, waardoor de kosten van het onderwijs integraal door de ouders gedragen worden. Niemand liever dan wij zelf zouden dit toegankelijker willen maken, mits uiteraard op dezelfde manier kan worden verder gewerkt.

Het schoolgeld dekt alle vaste kosten waaronder werkingskosten en verzekering, maaltijden, therapiesessies en 4 expedities per jaar. Bijkomende kosten zijn beperkt. Enkel individuele studieboeken of lespakketten, dienen zelf aangekocht te worden.

Inschrijfgeld:
950 euro per annum
Te betalen in 1 keer
Te betalen voor de leerling start
Niet terugbetaalbaar
Zelfde bedrag, ongeacht wanneer de leerling instapt
Zorgt er oa. voor dat de leerling verzekerd is
Schoolgeld 2016-2017
8,000 euro per annum
Te betalen in één keer
 Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
Vier meerdaagse expedities inbegrepen
Te betalen voor de leerling start
Schoolgeld 2016-2017 met gespreide betaling
9,000 euro per annum
Twaalf maandelijkse betalingen
Dekt ALLE vaste kosten
Warme vegetarische lunch en snacks inbegrepen
Vier meerdaagse expedities inbegrepen

Betalingen:

Het schooljaar loopt van 1 september tot 1 september.
Bij inschrijving geldt een inschrijfgeld van € 950.

Bij betaling van het schoolgeld heeft men de keuze uit een éénmalige betaling (€ 8 000) of een gespreide betaling (€ 9 000)
Bij deze laatste keuze dient de betaling in 12 gelijke maandelijkse termijnen tbv € 750 te worden voldaan, bij voorkeur via bestendige opdracht.
De bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd (voorbeeld: de termijn over oktober dient dus vóór 1 oktober door ons te zijn ontvangen).
Bij een betalingsachterstand van twee maanden of langer zal de betreffende dienstverlening worden beëindigd en kan de leerling hier niet langer naar school komen.

Betaling gebeuren op naam van Mannaz vzw.

Rekening nummer 363-0905562-10 met vermelding “naam leerling schooljaar 2016-17”

Annuleringsvoorwaarden:

Het inschrijfgeld reserveert een plaats op de Mannaz school en wordt nooit terugbetaald.

Bij annulering tot een maand vóór de start van schooljaar wordt 75 % van het reeds betaalde schoolgeld teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start van het schooljaar wordt 50 % van het reeds betaalde schoolgeld teruggestort.

Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start van het schooljaar wordt geen terug storting meer verricht.
Bij stopzetting tijdens het schooljaar wordt geen terug storting meer verricht en dienen ook alle maandelijkse schijven voldaan te worden.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden voor Mannaz?

Het is belangrijk dat jongeren de uitdaging van de Mannaz School aan kunnen, daarom hanteert de Mannaz School een selectieprocedure.

Op basis van je aanmelding word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. De aanmelding bestaat uit een vragenlijst, een motivatie gemaakt door de leerling (in een vorm naar keuze) en het overleggen van de cijferlijst van de vorige school.

Hoe geraak ik het best bij de Mannaz school?

De Mannaz school ligt in de Spiegelstraat in Ertvelde, een deelgemeente van Evergem.

De school heeft een belbushalte voor de deur. Neem minstens 2 uur voor uw rit contact op met de belbuscentrale. U kunt maximaal 14 dagen op voorhand reserveren. De belbus brengt u naar elke halte binnen Groot-Evergem.
De belbus geeft aansluiting met tram 1 richting Gent Sint-Pieters en Flanders Expo.

Er is ook een halte aan het treinstation van Evergem station waar u de trein kunt nemen richting Eeklo of richting Gent Dampoort en Gent Sint-Pieters.

Daarnaast zijn er heel wat bussen die op een kwartiertje fietsen van de school, in Kluizen dorp, passeren. De school heeft fietsen die door de leerlingen kunnen gebruikt worden.

Indien nodig voorzien wij een lift vanaf station Gent Dampoort.

Hoe wordt ik als ouder geïnformeerd over de vorderingen van mijn kind?

Ouders ontvangen informatie van school via verschillende wegen.

Onderwerpen die alleen uw zoon/dochter betreffen, worden in principe besproken tijdens de persoonlijke gesprekken. Daarnaast is er de mogelijkheid tot dagelijkse overdracht, indien u uw zoon/dochter naar school brengt en/of van school haalt.

Bij bijzondere situaties wordt u gebeld door de leerkracht of directie.

Informatie voor alle leerlingen/ouders wordt via e-mail verspreid.
Bij zeer bijzondere kwesties wordt er een brief meegegeven in een gesloten enveloppe aan de leerlingen.

Wanneer vallen de schoolvakanties?

De school is gesloten op alle wettelijke feestdagen.

Daarnaast hebben leerlingen recht op 14 vakantieweken per schooljaar. Deze hoeven niet samen te vallen met de vakanties van het reguliere onderwijs.

Perioden waarin de leerling vrijaf neemt worden ruim vooraf meegedeeld in het persoonlijk gesprek. Gebeurt dit niet dan kan er in de komende periode van 10 weken geen vrijaf genomen worden.

Uitstappen

Per periode van tien weken wordt er door de leerlingen een expeditie georganiseerd. De expedities zijn gerelateerd aan studie. We noemen ze daarom geen schoolreisjes. Expedities zijn minimaal 4 schooldagen en kunnen doorgaan in binnen- of buitenland.

Leerlingen krijgen een basisbudget dat voldoende is voor 4 dagen camperen. Willen ze het ‘luxueuzer’ hebben dan ondernemen ze zelf initiatieven ter financiering.

Heeft Mannaz een internaat?

De school heeft geen internaat. Wenst u overnachting voor uw zoon/dochter, dan kunt u contact opnemen met het internaat van schipperschool Het Molenschip in Evergem.

Wat zijn de schooltijden?

Op de Mannaz school hanteren wij flexibele en ruime schooltijden.

Kunnen variëren in tijd is logisch om onderwijs op maat van de hooggevoelige te kunnen aanbieden.

Wij zijn 50 weken per jaar open, van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

We werken in 5 perioden van 10 weken. We zijn dus maar 2 weken per jaar gesloten.

Leerlingen kunnen hun schooldag beginnen tussen 8.00 en 10.30 uur en kunnen de school weer verlaten tussen 14.00 uur en 18.00 uur. Er is een verplichte aanwezigheid tussen 10u30 en 16u15. Extra uren op school geven recht op een kwartier ‘brossen’.

De computer houdt alles netjes bij en geeft op het einde van de week een overzicht van de extra uren + de bros kwartieren.

Iedere ‘broskaart’ geeft recht op een kwartier ‘brostijd’. Broskaarten kunnen gebruikt worden om wat later te starten of eerder de school te verlaten.
Broskaarten kunnen niet ingezet worden tijdens de schoolraad en enkel tijdens de ochtend als de student kan aantonen bij te zijn met zijn studieschema.

Een van de grootste uitdagingen voor een hooggevoelige is te leren luisteren naar de signalen die zijn lichaam uitstuurt. Op deze manier leert de hooggevoelige jongere rekening houden met, plannen en vooruit denken.

Wat is de studie-en examenregeling?

Bij natuurlijk leren krijgt de leerling de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Iedere jongere stelt zelf zijn/haar lespakket samen en houdt zich daar aan.

Bij de Examencommissie kan je op eigen tempo via zelfstudie een diploma of getuigschrift secundair onderwijs behalen.

– De examens worden het hele jaar door georganiseerd.

– Je plant zelf wanneer je een examen wil afleggen, op basis van de beschikbaredata.

– Inschrijven voor de examens kan via het EC-platform van de Examencommissie enkost 30 euro per studierichting.

– Wanneer je een getuigschrift of diploma via de Examencommissie wil behalen,moet je eerst een infosessie volgen. Tijdens deze infosessie verneem je hoe de werking van de Examencommissie verloopt en krijg je een demonstratie van het online EC platform.Is je kind in 2002 of later geboren? Dan moet je je kind ten laatste in het schooljaar waarin het vóór 1 januari 15 jaar wordt, inschrijven voor de examens van de Examencommissie secundair onderwijs.Een kind dat je verplicht moet inschrijven bij de Examencommissie secundair onderwijs, moet in het schooljaar waarin het vóór 1 januari 16 jaar wordt, minstens een getuigschrift van de 1ste graad secundair onderwijs behalen.Daarna is verder studeren voor een diploma niet wettelijk meer verplicht.Vanaf het derde leerjaar wordt, in overleg met de docenten en de ouders via een persoonlijk gesprek, een pakket van 3 vakken samengesteld. Eens het engagement voor een bepaald pakket genomen is, dient de leerling zich er gedurende het verdere schooljaar aan te houden. Samen met de docent wordt een studieplanning opgesteld. De jongere studeert deze drie vakken tot het niveau zesde middelbaar en legt dan examen af. Eens geslaagd, verdwijnt het vak uit het pakket. Drie vakken studeren ipv de twaalf of meer verschillende vakken die op een klassieke school gegeven wordt, zorgt voor focus en overzicht.Binnen de Mannaz school vertrekken we steeds vanuit de eigen motivatie van de leerling. Wat zet hen in beweging? We moedigen hen aan deze beweging te volgen en er de volle verantwoordelijkheid voor te nemen. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn voor de Mannaz school twee belangrijke waarden. Verantwoordelijkheid voor eigen initiatief.

Op school zijn voldoende computers aanwezig. Toch kiezen de leerlingen er vaak voor om een eigen ipad of laptop mee te brengen.

Er is op school ook een uitgebreide bibliotheek.

Afhankelijk van de gekozen ‘vakken’ worden studiegroepen gevormd. Een studiegroep kan bestaan uit 1 leerling, tot maximaal 5 leerlingen.
Groepen worden bepaald per interesse en studievak en niet per leeftijd.

Welk vakkenpakket dan ook, de ervaren docenten bieden alle support en begeleiding die nodig is. Dit kan ofwel via Skype ofwel via een persoonlijk gegeven ‘les’.

Leraren hebben vanwege hun vormende taak een immense invloed op de toekomst van de jongeren. Hun attitude is dan ook uitermate belangrijk.

Leraren op de Mannaz school onderscheiden zich door hun:

  • Betrokkenheid
  • Openheid
  • Bereidheid om zelf te leren
  • Helende aanwezigheid
  • Authenticiteit
  • Verbondenheid

De Mannaz school heeft het wettelijk statuut van Collectief Huisonderwijs. Dat betekent dat de onderwijsinspectie komt controleren of het huisonderwijs voldoet aan de minimumeisen. Als school zijn wij verplicht die inspectie toe te laten.

Persoonlijk gesprek

Eén keer per tien weken wordt er een gesprek gevoerd tussen de leerling, de leerkracht en de ouder(s). In dit gesprek wordt ongeveer een uur de tijd met en voor elkaar genomen. Dit persoonlijke gesprek is de ruggengraat van ons onderwijs. De uitkomst van het gesprek is het persoonlijke leerplan.

In het plan en gesprek wordt teruggekeken op de afgelopen periode en vooruitgekeken naar de komende periode. Het gaat daarbij over ‘wat’, ‘hoe’, ‘resultaten’ en ‘onderwijstijd’.

– ‘Wat’ gaat over de leerinhouden: wat heeft de leerling geleerd en wat gaat hij de komende periode leren?

– ‘Hoe’ gaat over het leerproces: hoe is het leren verlopen, wat was prettig, welke aanpak behouden we en wat zou op welke manier prettiger kunnen?

– ‘Resultaten’ gaat over de bereikte doelen.

– Van iedere leerling wordt een realistisch ontwikkelingsperspectief geschetst met zo hoogmogelijke verwachtingen. Het activiteitenplan wordt tot slot vertaald naar dag- en weekplannen. Dit doet de leraar samen met de leerling waarbij het doel is dat de leerling steeds zelfstandiger leert plannen over een steeds grotere periode.

Wat is de doelstelling van Mannaz?

De Mannaz School geeft hooggevoelige leerlingen de kans om te ontdekken. Het ontdekken van zichzelf en de anderen op school. Het ontdekken van verantwoordelijkheid en inspraak. Het ontdekken van samenleven met anderen.

Alle leerlingen op school hebben verschillende niveaus van ontwikkeling. De Mannaz School biedt leerlingen het gereedschap om die verschillende stadia van ontwikkeling bewust te doorlopen. Als een ontdekkingsreis.

Het doel van deze ontdekkingsreis is bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Aan de groei van deze leerling tot een zelfbewust persoon, die met levenservaring en vertrouwen de wereld tegemoet treedt.

Onze samenleving heeft behoefte aan mensen die stevig in contact staan met hun persoonlijke missie. Op een manier die van idealen verplichtingen maakt en van verplichtingen idealen.

Einstein stelde: “Kennis brengt je van A naar B. Verbeeldingskracht brengt je overal.”

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Vraag een kennismakingsgesprek aan

* indicates required field
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt