Ik wil niet meer naar school

Home / blog / Ik wil niet meer naar school

Ik wil niet meer naar school

GEMOTIVEERD? Meer plezier, beter werk

Je kan je kind niet dwingen om zijn schoolwerk graag te doen. Maar kinderen die ervoor gemotiveerd zijn, halen er wel meer plezier uit en doen hun werk beter.

De meeste kinderen (tussen 3 en 12 jaar) leren omdat ze leergierig zijn. Ze vinden leren plezant: nieuwe dingen leren en zien, ontdekkingen doen, steeds meer weten over de wereld en zichzelf. Ze zijn INTRINSIEK gemotiveerd.

Sommige kinderen leren enkel voor de beloning die komt (nieuwe fiets), de complimentjes die ze krijgen, omdat het moet, omdat ze bang zijn om straf te krijgen Zij zijn EXTRINSIEK gemotiveerd.

Intrinsieke motivatie is beter dan extrinsieke, al kan een kleine beloning vaak wonderen doen.

Kinderen zijn gemotiveerd als ze hun leeropdracht belangrijk vinden, maar ze moeten ook geloven dat ze in hun taak kun-nen lukken.

HOE MOTIVEER IK MIJN KIND? Elke dag opnieuw.

Je kind motiveren doe je elke dag. Niet alleen tijdens crisismomenten. Kruis het volgende lijstje aan. U merkt meteen wat mis-schien beter kan.

 

 

OPVOEDINGSKLIMAAT:

[-] Ik toon belangstelling voor mijn kind. Weet waar het mee bezig is (op school, met zijn vrienden). Ik neem tijd om te praten en volg zijn vorderingen nauwgezet op. Wat kan het al, wat nog niet. Hoe lost het problemen op?

[-] Ik zorg voor een warme en geborgen sfeer thuis. Kinderen die zich goed voelen, steken hun nek uit. Van kinderen die steeds horen hoe lui of dom ze zijn, kan je niet veel verwachten.

[-] Ik hou rekening met wat mijn kind wil. Je kan de motivatie van een kind verhogen door het meer verantwoordelijk-heid te geven. Betrek het bij keuzes die het kan maken («Maak je die oefening nu of straks?»). Dat werkt motiverend.

[-] Als ik het niet eens ben met mijn kind, leg ik uit waarom (en zeg niet gewoon: “daarom”). Ik respecteer wat het zegt.

[-] Thuis is er een voorspelbare structuur. Dat biedt houvast. Hoe kan je een jongere motiveren om zijn werk te plannen als het avondmaal telkens op een ander uur is of elke regelmaat zoek is.

 

UW OPVATTINGEN EN VERWACHTINGEN:

[-] Ik stel realistische verwachtingen. Iedere ouder heeft ideaalbeelden van wat zal worden van zijn kind. Stel die regelmatig bij. Respecteer daarbij wat uw kind kan en niet kan. Slechte studieresultaten zijn vaak het gevolg van minder capaciteiten. Maar ouders geven liever toe dat hun kind lui is geweest dan dat het minder capaciteiten heeft.

[-] Ik geef mijn kind een eerlijke kans. Kies aangepaste taken: niet te makkelijk, niet te moeilijk. Sommige kinderen be-ginnen niet aan een taak omdat ze denken dat ze het niet kunnen. Vergelijk uw kind niet met buren of neefjes maar met zijn vorige prestaties.

[-] Voor mij is er meer dan het rapport alleen. Leren is meer dan presteren of goede cijfers («Weer een zeven op je rap-port!») halen. Leren betekent nieuwsgierig zijn, op zoek gaan, kennis opdoen, inzicht krijgen. Mislukken is dan onmogelijk. Fouten maken mag wel, maar is niet erg want je kan eruit leren. Wat heb ik geleerd is belangrijker dan hoeveel punten haal ik hierop. Hopelijk denkt men op de school hetzelfde.

 

HET GOEDE VOORBEELD:

[-] Ik ben zelf gemotiveerd. Staat u zelf leergierig en gemotiveerd in het leven? Laat u soms blijken dat u iets niet begrijpt (in de krant of op tv) en gaat u dan ook op zoek naar een antwoord? Of heeft het allemaal geen zin? Kinderen hebben een neus voor uw stemmingen en levenshouding. Meer nog: ze nemen ze over.

GEEN ZIN IN SCHOOLWERK? Wat nu?

1 Praat, probeer te weten te komen wat er scheelt (pestprobleem, ruzie, te hoge verwachtingen van de ouders). Kies het juiste moment uit: als iedereen rustig is. Praat ook eens met de leerkracht, vrienden, ouders van vrienden.

2 Zoek de oorzaak van zijn demotivatie.

Misschien heeft uw kind faalangst, te weinig zelfvertrouwen, geen zin om te presteren, leerproblemen Zoek dat samen met de leerkracht uit.

Misschien kan uw kind het gewoon niet, is de studierichting te hoog gemikt, is het allemaal te moeilijk. Niks is zo erg als voortdurend op de tippen te moeten staan. Kinderen verliezen zelfvertrouwen. Misschien biedt de leerkracht te weinig struc-tuur, toont u te weinig belangstelling, beïnvloeden vrienden hem

Soms hebben kinderen zoveel neveninteresses dat ze niet meer aan studeren toekomen. Spreek samen af met uw kind wan-neer ze studeren en wanneer niet. Dan voelt het kind zich mee verantwoordelijk. Dat werkt motiverend.

3 Zoek verbanden tussen wat uw kind leert in de klas en zijn eigen leven. Een les natuurkunde leert wat over het huisdier. Een les aardrijkskunde heeft verband met de vorige vakantiebestemming. Vergelijk zijn plezier in alles weten over zijn hobby (mu-ziek, dinosauriërs, Harry Potter) met het plezier alles te weten waarover de leerkracht vertelt.

 

HOE BLIJF IK ZELF GEMOTIVEERD? 3 tips.

1 Probeer niet de perfecte ouder te zijn. Die bestaat niet. Iedereen maakt fouten. Het is veel makkelijker om dat ook eens toe te geven. Ook aan uw kind.

2 Schaam u niet voor mogelijke problemen. Andere ouders hebben andere of gelijkaardige problemen. Praat met ande-re ouders en vraag advies.

3 Niemand staat alleen. Zoek tijdig hulp bij de leerkracht, de directeur of de CLB-medewerker. Wie voelt dat hij niet alleen voor een probleem staat, is sterker.

 

 

STRAFFEN EN BELONEN? Opletten.

Belonen helpt om kinderen het juiste gedrag aan te leren. Dat kan met extra aandacht, een feestje, een schouderklop. Laat blij-ken dat u de inzet hebt opgemerkt, dat uw kind vooruitgang heeft gemaakt. Geef niet te veel beloningen. Uw kind leert het best omdat leren leuk is. Met veel beloningen maakt u dat gevoel kapot. Wie alleen nog maar leert om de beloning, gaat steeds hoge-re eisen stellen en minder pret beleven aan het leren.

Leren is geen straf. Als u een leeractiviteit (rekentaken, opstel schrijven) als straf geeft, geef je meteen het signaal dat leren per defi-nitie niet plezant is en dus dient om te straffen.

HOE MOTIVEREND IS DE SCHOOL? Doe de test.

Kruis aan wat opgaat voor de school van uw kind.

[-] Er heerst een aangename en veilige sfeer op school (pestactieplan, gezellige klaslokalen, excursies… )

[-] De leerkrachten zijn deskundig, gedreven en gemotiveerd. Ze doen hun werk graag.

[-] Elk kind kan op zijn niveau werken. Kinderen met leerproblemen of hoogbegaafden krijgen een aanpak op maat. Ook de rapporten houden meer rekening met de evolutie van elk kind (het proces) dan met het resultaat van het moment.

[-] De kinderen kunnen zich bij de leerstof iets voorstellen, ze zien er het nut van in. Jezelf inspannen kost minder moeite als je het boeiend vindt.

[-] De kinderen kunnen in de klas actief aan de slag. Ze moeten niet enkel stilzitten, zwijgen en luisteren.

[-] De kinderen krijgen verantwoordelijkheid en bevoegdheden in de klas. Niet alles wordt bepaald en geregeld boven hun hoofd. Ze kunnen mee richting geven aan het schoolwerk (en het schoolreglement). Jezelf inspannen kost minder moeite als je betrokken bent.

 

Bron: https://www.klasse.be/archief/ik-wil-niet-naar-school-3/

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt